Blogi avalehel

Aldo Kals toetab Igor Gräzini seisukohta piirilepingust, mis ei kõlbavat koera hänna allagi

February 1st, 2015

Ajaloolane Aldo Kals esines täna sõnavõtuga Tartu rahumaja juures, mille täistekst on siin ära toodud.

Kallid siinolijad!

Lubage õnnitleda Teid Tartu rahulepingu sõlmimise 95. ja Eesti Vabariigi läheneva 97. aastapäeva puhul! Meil on suur rõõm tähistada Eesti Vabariigi ühe tähtsa riikliku dokumendi sünnipäeva siin ajaloolise rahumaja ees. Loodame, et heanaaberlike suhete nimel neid kõnekoosolekuid siin niipea ära ei keelata.

Suur tänu Tartu rahulepingut ja Eesti Vabariigi territoriaalset terviklikkust toetava ürituse korraldajatele! Suur tänu ka kõigile kuulajaile, kes te oma osavõtuga seda samuti toetate! Eraldi tänusõnad Ukraina kogukonnale, kelle liikmed on kohati suuremad Eesti patrioodid kui eestlased ise!

18. jaanuaril möödus 70 aastat Eesti NSV võimuorganite poolt Petseri maakonna kaotamisest. Nii lõigati suurem osa ajaloolisest Setomaast Eesti küljest ära. Me pole enam ikestatud rahvas ja küsime, miks Eesti Vabariigi kui ÜRO, Euroopa Liidu ja NATO liikme välisminister kirjutas aasta tagasi 18. veebruaril Moskvas alla uuele piirilepingule? Me ei vaja seda, sest Rahvaste Liidu ja ÜRO poolt tunnustatud kehtiv piirileping on meil juba 95 aastat olemas! Selle ratifitseerimisega me ise ütleme lahti Tartu rahulepingust ja nõustume stalinistliku riigipiiriga. Me läheme kindlasti ühte rekorditeraamatusse maailma esimese riigina, kes vabal tahtel loovutab naaberriigile oma seaduslikku territooriumit. Kui Euroopa Liidu liikme Luksemburgi Suurhertsogiriigi välisminister sama teeks, oleks liidus üks liige vähem. Me pole nii rikkad, et oma maaloovutusega teha naabrile hinnanguliselt triljon euro väärtuses kingitust. Seda tegemata oleks miljonilise rahva iga liige miljonär!

Kummardus Ardo Aasmäele. Ta oli uue piirilepingu sõnakas vastane. Meile äärmiselt kahjulik uus piirileping ei kannata mingit kriitikat või nagu ütles Riigikogu liige Igor Gräzin – ei kõlba see koera hänna allagi! Et äratada heauskseid seaduskuulekaid kodanikke, paljastas Ardo Aasmäe uue piirilepingu koostajate suurima vale. Nende sõnul kattuvat uus piirijoon Eesti NSV ja Vene NFSV omaga. Tegelikult loovutab Eesti Vabariik oma naabrile sadu ruutkilomeetreid Eesti NSV järve-,mere- ja isegi maismaa-alasid!

Juba aastaid esineb sel üritusel ajalooprofessor Helmut Piirimäe. Võibolla on raske uskuda selle mikrofoni taga kõnelevaid inimesi tänavalt. Kuulake ometi ajalooprofessorit! Ta on korduvalt öelnud ,et Tartu rahuleping on jõus, sest keegi pole seda tühistanud! Kui me oma abituse ja saamatuse tõttu uue piirilepingu siiski ratifitseerime,tekib kummaline olukord. Eesti-Vene piiri kohta on kaks piirilepingut. Kui aga nende asjus rahvusvahelisse kohtusse pöörduda, on vähe lootust staalinliku riigipiiri võidusse.

Demokraatlik maailm hoiab end Ukraina Vabariigi agressorist eemale. Ida-Euroopa hiljutine ikestaja viljeleb õhupiraatlust, tegeleb inimrööviga, sooritab Ida-Ukrainas sõjakuritegusid, õhutab rahvastevahelist vaenu, toetab terrorismi, rikub rahvusvahelisi kokkuleppeid ja anastas Krimmi poolsaart. Meie teeme temaga aga „konstruktiivset“ koostööd. Me lausa väidame, et pole mingeid objektiivseid takistusi uue piirilepingu ratifitseerimiseks. Eesti Vabariigi triljoniline kingitus olnuks naabrile märksa meelepärasem, kui lahkuksime NATO-st. Naaberriigi välisminister teatas ootamatult, et ollakse nõus meie kingitust ruttu vastu võtma. Paigalseis oli tingitud ilmselt kiuslikust arvamusest, et uus piirileping on just meile vajalik!?

Kas tõesti tervitame varsti pasunakooriga Ukraina rahva, nende naiste ja laste timukaid ning ulatame neile kuldkandikul Jaanilinna ja Petseri võtmed? Demokraatliku maailma arusaam ülekohtust on kummaline. Valel poolel võib sekkuda relvadega, õigel poolel mitte. Maailm on läinud vene propaganda õnge. Räägitakse mingitest separatistidest. Tegelikult on käimas Vene-Ukraina sõda, mis ukrainlastele on Vabadussõda! Piirangute leevendamine ei saa kõne alla tulla enne, kui Sevastoopolis astub laevale viimane vene madrus! Rahvaste Liit heitis agressori oma ridadest välja! Mida aga ootab ÜRO? Sõja korral katkestatakse agressoriga diplomaatilised suhted, aga seni pole seda keegi teinud!See kõik sarnaneb jaanalinnumängule enne Teist maailmasõda!

Nii nagu meile on oluline Ukraina territoriaalne terviklikkus, on meile oluline ka Eesti territoriaalne terviklikkus! Me palume setodelt vabandust, et me pole nende heaks omaenda vabariigis suutnud peaaegu midagi teha!

Täpselt kuu aja pärast on Riigikogu valimised. Kahjuks ei kõla uue piirilepingu teema valimiskampaanias kuigi tugevalt. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Vabaerakond ei tunnista uut piirilepingut. Kellele see teema oluline, arvestab seda valimiskasti juures. Tuletame meelde, et häbipost uue piirilepingu ratifitseerijatele on valmis!

Käed eemale Ukrainast, Eesti Ingerimaast ja Petserimaast!

Elagu Tartu rahuleping!

Elagu territoriaalselt terviklik Eesti Vabariik!

Samal teemal:

Aldo Kals tervitas XI Seto kongressi

Aldo Kals: amokijooks riigipiiri nimel oli asjatu järeleandmine

Aldo Kalsi kõne Eesti Terviklikkuse initsiatiivgrupi kogutud allkirjade üleandmisel

Ajaloolane Aldo Kals: Tulemas on uus alandav hääletu alistumine

Aldo Kals: Eesti ühiskond ei lepi iial nurgaadvokaadi võtetega põhiseadust rikkudes koostatud uue piirilepinguga

5 vastus “Aldo Kals toetab Igor Gräzini seisukohta piirilepingust, mis ei kõlbavat koera hänna allagi”

 1. Ege Hirv:

  Võiksime kasutada väljendit Paeti-Lavrovi pakt, mis ka sisuliselt iseloomustab 18.02.2014 nende poolt allkirjastatud dokumenti, kus isegi stalinlikust kontrolljoonest ja ENSV piiridest sissepoole tungitakse. Ajutine kontrolljoon on see õige juriidiline termin praeguse võsastund piiri kohta, mida peale musjöö Kohvri fopaad võsast puhastama asuti. Teadmata on 89 miljoni euro asukoht, mis aastate jooksul on kontrolljoone korrastamisele eraldatud.

  Ilma Tartu rahu mainimiseta mis iganes uues piirilepingus lakkab riiklik järjepidevus juriidilises mõistes.

 2. arno:

  Kui kedagi huvitab nende 89 miljoni euro asukoht mis aastate jooksul kontrolljoone korrastamiseks eraldatud, siis kõige tõenäolisemalt on need miljonid sealsamas kuhu kadusid Siim Kallase 10 miljonit $, VEB fondi kümned miljonid ja veel muud lugematud miljoni eurod ja dollarid. Need “taskud” on ju põhjatud …

 3. Ege Hirv:

  Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vaheline
  Eesti-Vene riigipiiri leping

  Eesti Vabariik ja Venemaa Föderatsioon, edaspidi nimetatud «pooled»,

  juhindudes rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtetest ja normidest, sealhulgas ÜRO ja OSCE dokumentidest, ning kinnitades püüdlust arendada nende alusel riikidevahelisi suhteid,

  soovides tagada soodsad tingimused kahe riigi vahel heanaaberlike suhete ja vastastikuse usalduse arendamiseks ja kindlustamiseks,

  arendades õiguslikku alust Eesti-Vene riigipiiriga seotud küsimuste lahendamiseks, ning kinnitades vastastikku territoriaalsete nõudmiste puudumist,

  on leppinud kokku alljärgnevas.

  Artikkel 1

  1. Pooled lahendavad käesoleva lepinguga Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni maismaa riigipiiri (edaspidi «riigipiir») kulgemise küsimused ning kinnitavad, et käesoleva lepingu jõustumisel loevad nad nimetatud küsimused reguleerituks.

  2. Merealade piirijoone kulgemise määravad pooled kindlaks eraldi lepinguga.

  Artikkel 2

  Käesoleva lepinguga määratud riigipiir on joon ja selle kohal kulgev vertikaalpind, mis piiritlevad Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni maismaa, veekogud, õhuruumi ja maapõue.

  Artikkel 3

  1. Eesti–Vene piiriläbirääkimiste käigus saavutatud kokkulepete alusel määrasid pooled kindlaks riigipiiri kulgemise, mis on antud kirjelduses (lisa 1) ja on kantud kaardile mõõtkavaga 1:50 000 (lisa 2).

  Käesoleva lepingu lisad 1 ja 2 moodustavad selle lahutamatu osa.

  2. Kui käesoleva artikli esimese punkti tõlgendamisel on poolte vahel erimeelsusi, siis on otsustav tähendus riigipiiri kulgemise kirjeldusel käesoleva lepingu lisa 1 kohaselt.

  Artikkel 4

  Eesti Vabariigi, Venemaa Föderatsiooni ja Läti Vabariigi riigipiiride kokkupuutepunkt määratakse kindlaks eraldi kokkuleppega nende kolme riigi vahel.

  Artikkel 5

  1. Riigipiiri kulgemise määramiseks maastikul moodustavad pooled võrdväärsuse alusel ühise demarkeerimiskomisjoni (edaspidi «komisjon») ning kumbki pool nimetab komisjoni kaasesimehe ja tema asetäitja.

  2. Komisjon kinnitab oma tegevuse töökorra.

  3. Kumbki pool kannab komisjoni oma poole kulud, juhul kui poolte valitsused ei lepi üksikjuhtudel kokku teisiti.

  Artikkel 6

  1. Komisjon viib riigipiiri demarkeerimise läbi järgmiselt:
  – valmistab ette riigipiiri demarkeerimise dokumentide projektid;
  – määrab vajaduse korral piirijõgedel (-järvedel) peamise (laevatus-)faarvaatri täpse asukoha ning jõe või selle peamise haru keskkoha täpse asukoha, samuti saarte kuuluvuse piirijõgedel ja -järvedel;
  – paigaldab piirimärgid.

  2. Demarkeerimistööde tegemisel arvestab komisjon vastastikuse kokkuleppe alusel elanike majandustegevuse tingimusi, sealhulgas maakasutust, paikkonna eripära, samuti vajadust luua soodsad tingimused riigipiiri valvamiseks.

  Artikkel 7

  Riigipiir loetakse lõplikult demarkeerituks pärast seda, kui kummagi poole valitsused on kinnitanud järgmised demarkeerimisdokumendid:
  riigipiiri joone kulgemise kirjeldus, piirimärkide protokollid ja demarkeerimiskaart.

  Artikkel 8

  Küsimused, mis puudutavad piiriesindajate tegevust, veekasutuseeskirju, laevandust, piiril asuvate sildade ja hüdrotehniliste rajatiste ühist kasutamist, kalastustingimusi, muud majandustegevust piirivetes ning riigipiiri režiimi eri aspekte, reguleeritakse eraldi kokkulepetega.

  Artikkel 9

  Käesoleva lepinguga reguleeritakse eranditult riigipiiri puudutavaid küsimusi.

  Pooled lahendavad käesoleva lepingu täitmisel tekkivad küsimused diplomaatiliste kanalite kaudu.

  Artikkel 10

  Käesolev leping kuulub ratifitseerimisele ja jõustub 30 päeva möödumisel ratifitseerimiskirjade vahetamise päevast.

  Koostatud …………………. aastal ………………. kahes eksemplaris, kumbki eesti ja vene keeles, kusjuures mõlemad tekstid on võrdse jõuga.

  Eesti Vabariigi nimel Venemaa Föderatsiooni nimel
  Urmas Paet

 4. Pohlatohlakas:

  putin-paeti pakt on kuritegelik! Kuna Setomaa jagamist on võimalik tõlgendada ettekavatsetult seto rahvale seesuguste elutingimuste loomisena, mis viivad seto rahva väljasuremisohule, siis on ÜRO genotsiidikonventsiooni kohaselt tegemist genotsiidiaktiga ja järelikult inimsusevastese kuriteoga! Lisaks Eesti Wabariigi reetmisele!

  https://secure.avaaz.org/en/petition/European_Union_We_call_on_you_to_stop_the_approval_of_the_illicit_diminishing_of_Estonia/?pv=1
  http://www.petitsioon.com/paevakohane_kumne_mehe_avaldus

 5. Koer Peni:

  Minu hänna alla kõlbab see leping küll. Pühkimiseks nimelt!

Jäta vastus